לייעוץ חייגו עכשיו

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך, עו"ד מאור לוי מוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, וחרט על דגלו לחשוב ולסייע לפונים אליו לעריכת ייפוי כוח מתמשך באופן יצירתי, תוך קביעת מנגנונים ברורים אשר יהפכו את עתידכם לבהיר וקל יותר למקרה שחלילה לא תיהיו כשירים לבצע פעולות ולקבל החלטות בעצמכם.

מרבית האנשים דואגים לעתיד שלהם ושל בני משפחתם, רובם אף מבטחים את עצמם ואת בני משפחתם בביטוחים שונים, אך אם הגעת לעמוד זה, כנראה שברצונך להבטיח את עתידך או עתיד הוריך באמצעות עורך דין ייפוי כוח מתמשך אשר יערוך את המסמך המשפטי המאפשר לכם למנות כל אדם מעל גיל 18, אותו אתם מכירים ועליו אתם סומכים (בתנאי שהוא נותן הסכמתו לכך ועומד בתנאי החוק) כאשר ייפוי הכוח המתמשך צופה פני עתיד והנחיות מקדימות למיופה הכוח הן בפן הרפואי והן בפן הרכושי!

בעבר ואף כיום (במידה שלא נערך ייפוי כוח מתמשך) כאשר אדם לא יכול לקבל יותר החלטות בעצמו מכל סיבה או שאינו כשיר משפטית או שלא שולט במעשיו וכיו"ב, לרוב ממונה לו ע"י בית משפט אפוטרופוס שידאג לו ויטפל בו, וזאת מבלי שאותו אדם הספיק להביע את רצונותיו להמשך חייו, ועל כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך.

היום באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך ובהתייעצות עם עורך דין ייפוי כוח מתמשך, אתה יכול לקחת אחריות על עצמך, לדאוג לעצמך ולוודא שרק אדם שאתה מכיר אותו וקרוב אליך מספיק יקבל את ההחלטות בשמך ובהתאם לרצונותיך בלבד ולא פחות חשוב, במועד שאתה תבחר שהוא יכנס לתוקף! זאת בתנאי שבמועד עריכת ייפוי כוח מתמשך הנך בריא וכשיר לקבל החלטות בעצמך ובכך אף לפנות ולבקש זאת מעורך דין ייפוי כוח מתמשך.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך - כל המידע שחשוב לדעת

 

המשמעות וההזדמנות שנותן לך היום כלי חדשני וזאת באמצעות עורך דין ייפוי כוח מתמשך – היא לקבוע ולתכנן כיצד יתקבלו החלטות קריטיות בחייך ביום שבו לא תהיה מסוגל (פיזית/ שכלית/ נפשית) לקבל את ההחלטה בעצמך.

 

להלן 5 אפשרויות שונות של הנחיות אותן יכול עורך דין ייפוי כוח מתמשך לפרט בהנחיות המקדימות של הטופס, הנחיות שהממונה יידרש לבצע אותם:

 1. היכן אתה רוצה ומעדיף להסתובב: בקניון, בעיר, בים, בבית?
 2. אילו אנשים אתה רוצה ו/או מבקש שיהיו סביבך?
 3. מי אתה מעדיף שילווה אותך לטיפולים רפואיים במידה ותזדקק להם ומי לא?
 4. כיצד ינוהל חשבון הבנק שלך ועל ידי מי?
 5. האם תיתן מתנה לילדיך לרגל נישואיהם/רכישת דירה/לידת הנכד?

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לך ורק לך לקבוע מי יהיה האדם שיקבל עבורך את ההחלטה – אחד מילדיך, האח, ההורים או אפילו חבר טוב שאתה יכול לסמוך עליו.
במידה ועולה ספק בידי עורך דין ייפוי כוח מתמשך אשר עורך את ייפוי הכוח בדבר כשירותו של הממנה, יישלח הממנה למומחה אשר ימציא לעורך דין ייפוי כוח מתמשך חוות דעת מתאימה על כשירותו לעריכת ייפוי כוח מתמשך ולחתימתו על המסמכים הנדרשים.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

 

אופן עריכתו של ייפוי כוח מתמשך:

ייפוי כוח מתמשך נערך באמצעות טופס מקוון, מודפס ונחתם ע"י הממנה, הממונה, המיודעים במידה שישנם, ועורך דין ייפוי כוח מתמשך שערך את הטופס אשר נדרש לאשר כי הממנה מבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך עליו חתם ואשר ניתן בהסכמתו החופשית של הממנה.

בטופס המקוון, במסגרת "הנחיות מקדימות" ניתן להשאיר לממונה הנחיות רבות או מעטות ביחס לפעולות אותם הוא יידרש על פי שיקול דעתו או יהיה חייב לבצע עבור הממנה, וזאת בהתאם למגבלות הקיימות בסעיף 32 לחוק הכשרות והאפוטרופוס. עורך דין ייפוי כוח מתמשך יבהיר הן ללמנה והן לממונה עוד בשלב עריכת ייפוי הכוח את האפשרויות השונות העומדות להם.

יובהר, כי על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך ולמנות ממונה שיפעל עבור הממנה, חובה לקבל את הסכמת הממונה לשמש בתפקיד, וזאת לאחר שעורך דין ייפוי הכוח המתמשך הסביר לו את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, אחריותו וסמכויותיו בהתאם ולאחר שקרא את תוכן ייפוי הכוח המתמשך.

בנוסף נדגיש, כי אין מניעה לקבוע מספר ממונים שיפעלו במקביל, לקבוע את מסגרת אחריותם ואת אופן קבלת ההחלטות שלהם. ונמליץ לקבוע מיופה כוח חליפי למקרה שחלילה אחד מהממונים לא יוכל יותר לבצע את תפקידו. עורך דין ייפוי כוח מתמשך, ממליץ לרוב על מינוי ממונה אחד על מנת להקל על ביצוע הפעולות הנדרשות.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס מגדיר מפורשות מי יכול להתמנות כממונה (מיופה כוח) של הממנה, ולנוחיותכם הוא נדרש לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

 1. מלאו לו 18 שנים;
 2. לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף;
 3. לגבי מיופה כוח לענייני רכוש – בעת החתימה על ייפוי הכוח ובעת כניסתו לתוקף מתקיימים בו שני אלה:
  א. הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ולא ניתן לו הפטר;
  ב. הוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
 4. הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין;
 5. הוא אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, למעט אם הוא קרוב של הממנה;
 6. הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך, לפי סעיף 32יד או 32טו.

הערה: החוק אוסר על מיופה כוח להסכים להתמנות כממונה של יותר משלושה אנשים אלא אם כן הוא קרוב של הממנה.

במידה ועולה ספק בידי עורך דין ייפוי כח מתמשך אשר עורך את ייפוי הכוח בדבר כשירותו של הממנה, יישלח הממנה למומחה אשר ימציא לעורך הדין חוות דעת מתאימה על כשירותו לעריכת יפכ"מ ולחתימתו על המסמכים הנדרשים.

 

מועד כניסתו של ייפוי כוח מתמשך לתוקף:

אתה, הממנה (עורך ייפוי הכוח המתמשך) ורק אתה יכול לקבוע את מועד כניסתו של ייפוי כוח מתמשך לתוקף, החל מיום הפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי ועד לקביעת מנגנון שעל פיו ייקבע כי אינך מסוגל להבין ולקבל החלטות הקשורות בתוכן ייפוי הכוח המתמשך. על אף האמור לעיל, נבהיר ונדגיש כי סעיף 32יט(ג) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע שלא ניתן להורות כי ייפוי כוח מתמשך יכנס לתוקף בהחלטת יחיד של הממונה.

במידה שהממנה לא קובע מנגנון לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף, הרי שהוא ייכנס לתוקף רק לאחר שיראו אותו כאדם שאינו מסוגל להבין בענייניו אם נקבע כך בחוות דעת מומחה שנמסרה לממונה. בכל מקרה, הממונה יהיה מוסמך לתת הסכמתו בשם הממנה לביצוע הבדיקה הדרושה לשם עריכת חוות הדעת כאמור.

לאחר שנתקיימו התנאים לכניסתו של ייפוי כוח מתמשך לתוקף, הרי שהממונה יהיה חייב במסירת הצהרה על התקיימות התנאים לאפוטרופוס הכללי שימסור לו אישור על כך שייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף. הודעה על כך, תישלח לממנה עצמו וכן למיודע ככל שנקבע.

 

מנגנוני פיקוח בייפוי כוח מתמשך:

ייפוי כוח מתמשך איננו מחייב בפיקוח. יחד עם זאת, עורך ייפוי הכוח המתמשך (להלן: "הממנה") יכול לבחור בסיוע של עורך דין ייפוי כוח מתמשך לצרף לייפוי הכוח מתמשך בני משפחה ו/או חברים ו/או מכרים עליהם הוא סומך ובטוח שרוצים ומעוניינים בטובתו האישית כדי שישמשו "מיודעים" לפיקוח אחר פעולות מיופה הכוח (להלן: "הממונה").

במידה ובייפוי הכוח המתמשך לא יצוינו המיודעים, למרות שעורך דין ייפוי כוח מתמשך ממליץ על כך, הרי שעל הממונה לא יחול מנגנון של פיקוח והוא יהיה רשאי לפעול ולהפעיל את ייפוי הכוח המתמשך כמיטב הבנתו ובהתאם להנחיות המקדימות שניתנו ע"י הממנה.
על אף האמור לעיל, ייפוי כוח מתמשך נערך באמצעות עו"ד ייפוי כח מתמשך שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח המתמשך, קיימת חובת הפקדה של ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי ואף האפוטרופוס הכללי מרענן את זכרונו של הממנה אודות קיומו של ייפוי כוח מתמשך שהופקד על ידו בידי האפוטרופוס הכללי.

מנגד, כאשר בית המשפט ממנה אפוטרופוס לאדם, הרי שאותו אפוטרופוס מחויב על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות") בדיווחים שונים לאפוטרופוס הכללי אשר מפקח באמצעות דיווחים אלו על האפוטרופוס. עורך דין ייפוי כוח מתמשך יכול לסייע אף לאפוטרופוס שמונה בהגשת הדיווחים. שכר מיופה הכוח (הממונה)

ככלל, מיופה הכוח יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו עבור מייפה הכוח (הממנה). יחד עם זאת, הממנה רשאי בהתאם לרצונו להורות בתוכן ייפוי כוח מתמשך כי הממונה יהיה זכאי לקבלת שכר, תוך קביעת היקף השכר.

 

פקיעה או ביטול של ייפוי כוח מתמשך:

להלן יפורטו המקרים בהם יפקע ייפוי הכוח המתמשך:

 1. בייפוי כוח מתמשך נקבע תנאי לפקיעתו ו/או ביטולו והתנאי התקיים.
 2. הממנה או הממונה נפטרו. במידה והממנה נפטר, מיופה הכוח יסיים את תפקידו לאחר שיעביר את נכסי הממנה שהיו בטיפולו ליורשי הממנה או למנהל העיזבון או לגורם שיקבע על ידי בית המשפט. מיופה הכוח יהיה רשאי לטפל בענייניו הרכושיים של הממנה עד ל-90 יום ממועד פטירת הממנה.
 3. הממונה הודיע בכתב לממנה שהוא אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוח.
 4. הממונה היה בן זוגו של הממנה והם התגרשו. בעניין זה יוער, כי ניתן לציין מפורשות בייפוי כוח מתמשך שהממונה ימשיך להיות ממונה גם במקרה שבו בני הזוג יתגרשו.
 5. מיופה הכוח אינו עומד באחד מהתנאים הנדרשים לביצוע תפקידו כמפורט לעיל.
 6. רישיונו של מיופה הכוח נשלל והוא מונה למיופה הכוח בשל היותו בעל מקצוע.
 7. בית משפט קבע שמיופה הכוח לא פעל בהתאם לסמכויותיו והחליט לבטל את ייפוי הכוח.

יודגש, כי במידה וייפוי כוח מתמשך לא נכנס לתוקף ואף אם נכנס והממנה לא הגביל את עצמו מפורשות בכך, הרי שהממנה יכול להורות על ביטולו בכל עת ומכל סיבה. לעומת זאת, אם יפכ"מ נכנס לתוקף, והממנה הגביל את עצמו בביטולו, הרי שהוא רשאי בעצמו או באמצעות קרוביו לפנות בבקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך בתנאי שקיימות נסיבות מיוחדות לכך.

 

הודעה על פקיעה או ביטול של ייפוי כוח מתמשך:

במידה וייפוי כח מתמשך טרם נכנס לתוקף, הרי שעל הממנה לשלוח הודעה על פקיעתו או ביטולו לאפוטרופוס הכללי.
במידה וייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף, הרי שעל הממונה לשלוח הודעה על פקיעתו לאפוטרופוס הכללי.
ההודעות ישלחו באמצעות טופס הודעת ביטול מתאים ומקוון, אתם כמובן יכולים תמיד להתייעץ או להסתייע בעורך דין ייפוי כוח מתמשך.
היכנסו למאמר להרחבה בנושא "ייפוי כוח מתמשך מקוון".

האמור במאמר זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
אין באמור לעיל במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובכל מקרה ספציפי מומלץ ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. מובהר בזאת, כי כל שימוש במידע המצוי במאמר זה הינו באחריותו של הקורא בלבד.

לחזרה לחלק מסוים בעמוד זה:
Picture of עורך דין חדלות פירעון מאור לוי
עורך דין חדלות פירעון מאור לוי

עו"ד מאור לוי הינו בוגר תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחבר לשכת עורכי הדין בישראל ומחזיק בתעודת גישור המוכרת על ידי הועדה המייעצת לענייני גישור לבתי המשפט משנת 2016. כמו כן, עו"ד מאור לוי הוסמך בשנת 2018 על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק. ניסיונו העשיר של עו"ד מאור לוי הן בעסקאות מקרקעין והן בניהול תיקים מורכבים במגוון תחומי משפט, ובפרט בהליכי חדלות פירעון (בהיותו מייצג חייבים, זוכים וב"כ נאמנים במחוזות שונים) מאפשר לו ראייה משפטית רחבה, מציאת פתרונות יצירתיים עבור לקוחותיו וקביעת אסטרטגיה מתאימה לכל לקוח ונסיבותיו.

"עורך

לייעוץ עם עו"ד מאור לוי

מאמרים נוספים

פתיחה
1
שלום
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?